مرتبط با : اجتماعی , 

کاشکی قبل از انجام هر کاری به عواقبش فکر کنیم؛ اونوقت خیلی از کارا را انجام نمیدادیم؛ احساسی تصمیم نمیگرفتیم و بعدا پشیمون هم نمیشدیم.