مرتبط با : ورزشی , اجتماعی , 

 سه بر دو بردیم اما اصل اینکه بردیم اونم قهرمان جهان را. بیخیال اصل اینکه بردیم چون مهم نبود با چه نتیجه ای ببریم فقط باید میبردیم. چون قانون عوض شده؛ برد به درد میخوره نه امتیاز پس بیخیال دنیا. مبارک همه باشه پیزوزی افتخارآمیز ایران در مقابل قهرمان حهان. ای ایران همچنان بدرخش.