مرتبط با : ورزشی , 

باختیم اما جنبه باخت داریم؛ چون حقمون باخت بود؛ چون وقتی یه بازی ببریم جو میگیرتمون.  ولی ولش؛ به قول قدیمیا بی خیال دنیا.    


ایران 1 - لهستان 3